OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

PASO – TRADING sp. z o.o. oświadcza, iż w związku z wejściem w życie z dniem 26 maja 2021 roku przepisów Rozporządzenia 2017/745 Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG zasady współpracy z Klientami i Konsumentami oraz wymagania dotyczące wyrobów medycznych muszą być zgodne z danym Rozporządzeniem.

PASO – TRADING sp. z o.o. oświadcza, iż w przypadku prowadzenia przez Klienta, jak i jego podmioty zależne (np. apteki) lub Konsumenta, reklamy wyrobów medycznych – niezależnie od przyjętego sposobu prezentacji oraz formy przeprowadzenia takiej reklamy – może być ona prowadzona wyłącznie po jej uprzednim zaopiniowaniu oraz zatwierdzeniu w formie pisemnej przez PASO – TRADING sp. z o.o. pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej w razie naruszenia tego obowiązku.